“Nếu có một ngày bà ấy quên tôi thì tôi phải làm thế nào?”

Adam & Eva

open  Thông tin
Bạn có tin rằng chỉ cần yêu nhau chân thành thì sẽ đi tới "đầu bạc răng long?"
close  Thu gọn